REGULAMIN

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY e-biletÓW
w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o. w Zamościu -  zwanej dalej Regulaminem

Warunkiem skorzystania z zakupu przez internet jest:

 1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu co stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem, a MZK Sp. z o.o. w Zamościu oraz jest jednoznaczne z akceptacją następujących wymagań technicznych:
  1. dostęp do sieci internet
  2. dostępna w systemie przeglądarka internetowa

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni przedstawionych warunków i/albo nie spełnia wymagań technicznych, dalsze korzystanie z systemu jest niemożliwe.

§ 1 Zakres

 1. Regulamin dotyczy zakupu e-biletów komunikacji miejskiej w Zamościu za pośrednictwem strony internetowej (e-bilet.mzk.zamosc.pl) za pomocą przelewów elektronicznych.

§ 2 Definicje

 1. MZK - Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Lipowa 5, 22-400 Zamość, NIP: 922-23-13-158  będący jednostką sprzedającą e-bilety komunikacji miejskiej.
 2. Użytkownik - każda osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu e-biletu komunikacji miejskiej; zamiennie Użytkownik może być określony jako Klient, Pasażer. Użytkownikiem jest także osoba która dokonuje zakupu e-biletu w imieniu innej osoby. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu e-biletu komunikacji miejskiej ponosi pasażer.
 3. Dotpay - operator płatności elektronicznych.
 4. e-bilet – elektronicznie wygenerowany numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, ważny na wszystkich liniach lub na wybraną trasę w określonej strefie obszarowej,  oraz w ściśle określonym przedziale czasowym wraz z dokumentami wymaganymi przez MZK.
 5. Umowa zakupu e-biletu - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a MZK na korzystanie z komunikacji miejskiej w ramach zakupionego e-biletu.

§ 3 Zakup e-biletu

 1. Użytkownik na stronie internetowej MZK wybiera zakładkę e-bilet po czym dokonuje wyboru e-biletu pod względem podziału na strefy, wyboru ulgi oraz terminu ważności e-biletu.
 2. Zakup e-biletu następuje dopiero po potwierdzeniu i autoryzacji transakcji elektronicznej.
 3. Można zakupić e-bilet z wyprzedzeniem oferowanym przez system sprzedaży, jednakże w każdym przypadku, datą początkową może być najwcześniej dzień następujący po dniu w którym Użytkownik dokonuje zamówienia.
 4. e-bilet zostanie przesłany przez system dopiero po dokonaniu i weryfikacji płatności. MZK nie odpowiada za nieterminowe przesłanie płatności przez kanał płatności wybrany przez Użytkownika.
 5. Użytkownik wypełnia pole numer dokumentu (w zależności od e-biletu system podpowiada z jakim dokumentem e-bilet będzie ważny w przypadku kontroli e-biletów w autobusach komunikacji miejskiej).
 6. Pełna odpowiedzialność za prawidłowe podanie numeru dokumentu do e-biletu spoczywa na Użytkowniku.
 7. Polem obowiązkowym do wypełnienia są: dane osobowe, adres, telefon, adres mailowy na który operator wysyła potwierdzenie dokonania płatności oraz zakupu e-biletu.
 8. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej transakcji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 9. Aby dokonać płatności wybieramy bank, z którego chcemy dokonać zapłaty i wypełniamy pola wymagane przez operatora systemu.
 10. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Dotpay zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji. W trakcie autoryzacji w systemach płatniczych sprzedający nie uzyskuje żadnych danych o koncie Użytkownika.
 11. Po pomyślnym dokonaniu zakupu i płatności za e-bilet Użytkownik otrzymuje drogą mailową na swoją skrzynkę pocztową potwierdzenie zakupu wraz z danymi i numerem e-biletu oraz potwierdzenie zapłaty z Centrum Rozliczenowego Dotpay.
 12. Dokonanie zakupu e-biletu jest zawarciem wiążącej Umowy pomiędzy Użytkownikiem, a MZK oraz oznacza całkowitą akceptację Regulaminu oraz warunków dotyczących oferty, stosowanych cen oraz braku możliwości zwrotu e-biletu.

§ 4 Zmiany, zwroty i operacje dodatkowe w zakupionych e-biletach.

 1. Użytkownik po dokonaniu zakupu i płatności za e-bilet nie ma prawa do jego zwrotu.
 2. W przypadku zagubienia e-biletu Użytkownik ma prawo wydrukować go sobie ponownie, dlatego zalecane jest zachowanie elektronicznej wersji e-biletu do czasu wygaśnięcia jego ważności.
 3. W przypadku utraty dokumentu wymaganego wraz z e-biletem należy udać się do siedziby MZK znajdującej się przy ul. Lipowej 5 w Zamościu wraz z zaświadczeniem wydanym przez uprawnione do tego organa i instytucje.

§ 5 Wystawianie faktur VAT

 1. e-bilet internetowy nie jest fakturą VAT.
 2. MZK wystawia fakturę VAT w przypadku zakupu e-biletu po zaznaczeniu pola "Chcę otrzymać fakturę VAT" należy wypełnić dane formularza niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 3. Faktura VAT przesyłana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany przez Użytkownika.
 4. Zgodnie z rozdziałem 4 § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. Wystawiona faktura jest ważna bez podpisów odbiorcy oraz wystawiającego.

§ 6 Prawa i obowiązki stron

 1. Zakup e-biletu komunikacji miejskiej jest umową cywilno-prawną zawieraną pomiędzy MZK sp. o.o. w Zamościu, a Użytkownikiem za pomocą strony internetowej www.e-bilet.mzk.zamosc.pl
 2. Użytkownik zobowiązany jest przy korzystaniu z zakupu e-biletu przestrzegać niniejszy Regulamin.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, wygenerowanych przez system w trakcie zakupu e-biletu i rejestracji użytkownika.
 4. Użytkownik dokonując zakupu e-biletu i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że znane są mu przepisy prawa cywilnego i karnego dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.
 5. MZK ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych niezbędnych do zakupu e-biletu.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu e-biletu są przyjmowane w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty realizacji zakupu e-biletu.
 7. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji.
 8. Użytkownik ma obowiązek znać numer e-biletu w trakcie korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
 9. Użytkownik ma obowiązek posiadać dokument, który został zdefiniowany w trakcie zakupu e-biletu (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, legitymacja emeryta, rencisty lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki).
 10. Użytkownik ma obowiązek podczas kontroli biletowej w autobusie podać numer e-biletu oraz okazać dokument tożsamości. Przy zakupie biletów ulgowych należy okazać dokument uprawniający do zniżki (legitymacja szkolna lub studencka, legitymacja emeryta, rencisty lub inny dokument uprawniający do zniżki).

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. System e-bilet nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 23 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji internetowej sprzedaży e-biletów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) oraz Przepisów porządkowych i taryfowych stosowanych w sieci MZK Sp. z o.o. w Zamościu.
 3. Regulamin jest ważny od 05.08.2013r.

 


Proszę czekać... Proszę czekać...